Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia rozwoju
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
° Wybory Prezydenckie 2010
° Wybory Samorządowe 2010
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
° Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2013
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory Samorządowe 2014
° Wybory Prezydenckie 2015
° Referendum Ogólnokrajowe 2015 r.
° Wybory do Sejmu i Senatu 2015
° Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2017
° Wybory Samorządowe 2018
°  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory do Izb Rolniczych 2019
° Wybory ławników kadencja 2020 - 2023
° Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory i Referenda > Wybory ławników kadencja 2020 - 2023 strona główna 

Wybory ławników kadencja 2020 - 2023

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023.

INFORMACJA

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023.

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Krośnie - Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie pismem z 20.05.2019 r. nr A-1301-3/19 zwrócił się do Rady Gminy Krempna z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

– 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm..) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121 poz. 693), informuje że:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku;
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
6) posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA
30 CZERWCA 2019 ROKU.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż
30 dni przed dniem zgłoszenia:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
- dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:

- Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.
- Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


KARTA ZGŁOSZENIA

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w Urzędzie Gminy w Krempnej, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krempnej,
38 – 232 Krempna 85 , na dzienniku podawczym, I piętro- w poniedziałek, w godzinach 7:30 – 15:30, we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach 7:00 – 15:00 w nieprzekraczanym terminie do 30 czerwca 2019 roku. Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy Krempna
po upływie tego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Przywrócenie terminu zgłoszenia jest niedopuszczalne. Karta zgłoszenia kandydata
na ławnika dostępna jest również na stronie internetowej www.bip.krempna.pl w zakładce
,, WYBORY I REFERENDA’’ ,, wybory ławników kadencja 2020 - 2023”,
lub na https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/ w zakładce
,, FORMULARZE”.

 


                                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                                       Rady Gminy Krempna
                                                                                                                       /-/ Wiesław Kmiecik

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA / dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych/

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA / dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej/

Lista osób, mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru kandydata na ławnika

Wniosek do Krajowego Rejestru Karnego.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 09:18:52 Informację zaktualizowano 2019-05-31 09:32:18, wprowadzający: Justyna Dziuń
wersja do druku