bip.krempna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.krempna.pl
Uchwały Rady strona główna 

2018 r.

Uchwała Nr XXIX/212/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:41:27.

Uchwała Nr XXIX/213/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 rok.

Załącznik 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:09.

Uchwała Nr XXIX/214/2018 z dnia 08.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:24.

Uchwała Nr XXIX/215/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krempna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:51.

Uchwała Nr XXIX/216/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krempna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:43:06.

Uchwała Nr XXIX/217/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora oraz Wicedyrektora Zespołu Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:43:57.

Uchwała Nr XXIX/218/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:44:29.

Uchwała Nr XXIX/219/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krempna na lata 2018 - 2024

Załącznik 1. - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krempna na lata 2018 - 2024

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:44:46.

Uchwała Nr XXIX/220/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:03.

Uchwała Nr XXIX/221/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:21.

Uchwała Nr XXIX/222/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:41.

Uchwała Nr XXIX/223/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna uchwalonego Uchwałą Nr III/16/2002 Rady Gminy Krempna z dnia 30 grudnia 2002 r.

Rysunek do uwarunkowań

Studium Krempna rysunek jednolity

Studium Krempna tekst jednolity

Uwarunkowania Zmiany Studium

Uzasadnienie zmiana Studium Gmina Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:46:11.

Uchwała Nr XXIX/224/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania dezdomności zwierząt na terenie gminy na 2018 r.

Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmniy Krempna na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:46:50.

Uchwała Nr XXIX/225/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:47:09.

Uchwała Nr XXIX/226/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały XV/120/2016 Rady Gminy Krempna z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości

Załącznik Nr 2. - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:47:49.

Uchwała Nr XXIX/227/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Grab stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:48:09.

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r.  .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:48:09
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.krempna.pl