> 2011 r.

2011 r.

Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-23 10:07:34 | Data modyfikacji: 2011-03-23 10:08:06.
Uchwała Nr IV/17/2011 z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2011 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-23 10:12:54 | Data modyfikacji: 2011-03-23 10:08:06.
Uchwała Budżetowa na 2011 rok Nr IV/18/2011 z dnia 21.02.2011 r.

Budżet 2011 cz. I

Budżet 2011 cz. II

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-23 10:26:18 | Data modyfikacji: 2011-03-23 10:08:06.
Uchwała Nr IV/19/2011 z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2011-2019

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-23 12:51:19 | Data modyfikacji: 2011-03-23 10:08:06.
Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Krempna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-23 13:28:27 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/153/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-23 13:57:42 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-23 14:03:06 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-23 14:16:35 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 21.02.2011 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-03-23 14:21:38 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/25/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu rocznego za 2010 rok i rachunek strat i zysków Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 10:38:00 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/26/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Gminy Krempna z dnia 21.02.2011 r. - Uchwała budżetowa na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 10:44:37 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/27/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 10:48:56 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2011-2019

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 10:51:44 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/29/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 11:02:19 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie uchwalenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 11:05:44 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania umowy z Zarządem Powiatu Jasielskiego w sprawie dofinansowania odbudowy dróg powiatowych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 11:08:09 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/32/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 11:15:13 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/33/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 11:18:41 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/34/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Czas na aktywność w Gminie Krempna" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 11:22:57 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr V/35/2011 z dnia 21.03.2011 r.

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 11:38:00 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VI/36/2011 z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 12:15:32 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VI/37/2011 z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 12:18:07 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VI/38/2011 z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowych na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 12:22:38 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VI/39/2011 z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu Nr SPPW/P/2.1.2/09/15 pn. Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 12:28:58 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/219/2010 Rady Gminy Krempna z dnia 29.10.2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 12:35:41 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VI/41/2011 z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w miejscowości Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 12:39:40 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VI/42/2011 z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 12:42:31 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VI/43/2011 z dnia 13.05.2011 r.

w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-06-30 12:48:10 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VII/44/2011 z dnia 22.06.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:05:21 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VII/45/2011 z dnia 22.06.2011 r.  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójta Gminy za rok 2010

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:08:58 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VII/46/2011 z dnia 22.06.2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:11:17 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VII/47/2011 z dnia 22.06.2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Krempna lub jej jednostkom podległym

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:13:41 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VII/48/2011 z dnia 22.06.2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały XXVI/168/2009 Rady Gminy Krempna z dnia 03.12.2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości rolno leśnej stanowiącej własność gminy w zamian za nieruchomość zabudowaną Magurskiego Parku Narodowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:21:39 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VII/49/2011 z dnia 22.06.2011 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:29:12 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VII/50/2011 z dnia 22.06.2011 r.

w sprawie przeznaczenia nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 13:32:09 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VIII/51/2011 z dnia 25.07.2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Gminy Krempna z dnia 22.06.2011 r. - Uchwała w sprawie zmian budżetu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:17:56 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VIII/52/2011 z dnia 25.07.2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:21:08 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VIII/53/2011 z dnia 25.07.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:28:25 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr VIII/54/2011 z dnia 25.07.2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością nieruchomości nabywanej nieodpłatnie na rzecz Gminy Krempna od Agencji Nieruchomości Rolnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:36:37 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IX/55/2011 z dnia 15.09.2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:41:29 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IX/56/2011 z dnia 15.09.2011 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:44:58 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IX/57/2011 z dnia 15.09.2011 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:50:02 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IX/58/2011 z dnia 15.09.2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:57:04 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IX/59/2011 z dnia 15.09.2011 r.

w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną na rzecz Skarbu Państwa na cele publiczne

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 14:59:01 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IX/60/2011 z dnia 15.09.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-10 15:02:37 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr IX/61/2011 z dnia 15.09.2011 r.

w sprawie zmiany w uchwale Nr XXX/205/2002 Rady Gminy Krempna z dnia 02.08.2002 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie "Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:31:45 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr X/62/2011 z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:37:42 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr X/63/2011 z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Krempna z dnia 15.09.2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:40:35 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr X/64/2011 z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:44:00 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr X/65/2011 z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie zaciagnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:46:30 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr X/66/2011 z dnia 13.01.2011 r.

w sprawie zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 08:50:08 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr XI/67/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2011 roku

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:00:59 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr XI/68/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawki podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:03:30 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr XI/69/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:07:33 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr XI/70/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:10:19 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr XI/71/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/6105/2011 z dnia 13.12.2011 r. RIO unieważnienie deklalacji DN-1

ZN-1/A Dane o nieruchomości

ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych

ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:13:53 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr XI/72/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 09:57:03 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr XI/73/2011 z dnia 10.11.2011 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody, ścieków w 2012 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 10:00:37 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała Nr XII/74/2011 z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2012-2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Krempna w latach 2011-2012

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-08 12:17:58 | Data modyfikacji: 2011-03-30 07:41:47.
Uchwała budżetowa na 2012 rok Nr XII/75/2011 z dnia 28.12.2011 r.

Budżet na 2012 rok cz. I

Budżet na 2012 rok cz. II

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-08 12:42:05 | Data modyfikacji: 2012-03-08 12:51:38.
Uchwała Nr XII/76/2011 z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2011 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-08 13:46:32 | Data modyfikacji: 2012-03-08 12:51:38.
Uchwała Nr XII/77/2011 z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy Krempna z dnia 21.03.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-08 13:59:37 | Data modyfikacji: 2012-03-08 14:01:41.
Uchwała Nr XII/78/2011 z dnia 28.12.2011 r.  

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 07:42:52 | Data modyfikacji: 2012-03-08 14:01:41.
Uchwała Nr XII/79/2011 z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości w miejscowości Świątkowa Wielka, będącej współwłasnością osób fizycznych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 07:56:00 | Data modyfikacji: 2012-03-08 14:01:41.
Uchwała Nr XII/80/2011 z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonej w miejscowości Świątkowa Mała

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 08:01:28 | Data modyfikacji: 2012-03-08 14:01:41.
Uchwała Nr XII/81/2011 z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie ustalania maksymalnych stawek opłat za zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 08:04:31 | Data modyfikacji: 2012-03-08 14:01:41.
Uchwała Nr XII/82/2011 z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do 1 Mg (tony) stałych odpadów komunalnych odstawianych na wysypisko śmieci w 2012 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 08:10:10 | Data modyfikacji: 2012-03-08 14:01:41.
Uchwała Nr XII/83/2011 z dnia 28.12.2011 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 08:14:38 | Data modyfikacji: 2012-03-08 14:01:41.
Data wprowadzenia: 2012-03-09 08:14:38
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl