> 2012 r.

2012 r.

Uchwała Nr XIII/84/2012 z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krempna Nr XII/75/2011 z dnia 28.12.2011 roku Uchwała budżetowa na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 09:45:53.
Uchwała Nr XIII/85/2012 z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 09:50:06.
Uchwała Nr XIII/86/2012 z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Polityki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 09:53:53.
Uchwała Nr XIII/87/2012 z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 09:58:20.
Uchwała Nr XIII/88/2012 z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 10:03:49.
Uchwała Nr XIII/89/2012 z dnia 06.02.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-03-09 10:09:01.

Uchwała Nr XIV/90/2012 z dnia 28.03.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2012-05-11 09:56:39.
Uchwała NR XIV/91/2012 z dnia 28.03.2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-05-11 10:08:30.
Uchwała NR XIV/92/2012 z dnia 28.03.2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-05-11 10:13:09.
Uchwała NR XIV/93/2012  z dnia 28.03.2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-05-11 10:20:10.
Uchwała Nr XIV/94/2012 z dnia 28.03.2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości,stanowiących własność gminy.

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-05-11 10:28:07.
UCHWAŁA NR XIV/95/2012 z dnia 28.03.2012 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Krempna do realizacji projektu pn. "Szkoła z szansą- program rozwojowy Zespołu Szkół w Krempnej"

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-05-11 10:34:39.
Uchwała Nr XV/96/2012 z dnia 18.05.2012 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 08:11:47.

Uchwala Nr XV/97/2012 z dnia 18.05.2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 08:17:24.
Uchwała Nr XV/98/2012 z dnia 18.05.2012 r.

w sprawie przeznaczania nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 08:21:16.
Uchwała Nr XVI/99/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 08:34:25.
Uchwała Nr XVI/100/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2011

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 08:40:19.
Uchwała Nr XVI/101/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 09:20:01.
Uchwała Nr XVI/102/2012 z dnia 22.06.2012r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 09:39:13.
Uchwała Nr XVI/103/2012 z dnia 22.06.2012r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/153/09 Rady Gminy Krempna z dnia 22.04.2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za...

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 09:46:25.
Uchwała Nr XVI/104/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 10:25:34.
Uchwała Nr XVI/105/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie nadaniu Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 10:36:29.
Uchwała Nr XVI/106/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krempna za rok 2011

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 10:49:03.
Uchwała Nr XVI/107/2012 z dnia 22.06.2012r.

w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grabiu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krempnej do Zespołu Szkół w Krempnej

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 10:49:41.
Uchwała Nr XVI/108/2012 z dnia 22.06.2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krempna na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 10:54:19.
Uchwała Nr XVII/109/2012 z dnia 30.08.2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2012 r.

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-08 11:00:19.
Uchwała Nr XVIII/110/2012 z dnia 2.10.2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-10 09:56:44.
Uchwała Nr XVIII/111/2012 z dnia 2.10.2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-10-10 10:00:03.
Uchwała Nr XVIII/112/2012 z dnia 02.10.2012 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.02-18-202/12 pn "Indywidualizacja nauczania w kl.I-III na terenie gminy Krempna"...

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-06 14:04:01.
Uchwała Nr XVIII/113/2012 z dnia 02.10.2012 r.

w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

Opublikowane przez: Barbara Stoś | Data wprowadzenia: 2012-12-06 14:10:34.
Uchwała Nr XIX/114/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:04:17 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/115/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:12:05 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.

Uchwała Nr XIX/116/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:21:43 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/117/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Jasielskiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:25:02 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/118/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:27:55 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/119/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:32:02 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/120/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań w roku 2013 dla projektu pn.: "Jasielska strefa usług publicznych"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:35:12 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/121/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie podziału Gminy Krempna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 09:40:07 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/122/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w miejscowości Polany

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 10:39:28 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/123/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okrs dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 10:43:13 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/124/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 10:48:09 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/125/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 10:56:45 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/126/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody, ścieków w 2013 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 11:01:59 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/127/2012 z dni 30.11.2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 11:16:13 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/128/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świdczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkońcy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 11:24:30 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/129/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 11:30:11 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XIX/130/2012 z dnia 30.11.2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Cecylii Koszler na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 11:33:37 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/131/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Krempna Nr XIX/114/2012 z dnia 30.11.2012 r. - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 11:41:50 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.

Uchwała Nr XX/132/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024 Cz.I

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024 Cz.II

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 11:45:30 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/133/2012 z dnia 27.12.2012 r.

Uchwała budżetowa na 2013 rok cz.I

Uchwała budżetowa na 2013 rok cz. II

Uchwała budżetowa na 2013 r. cz. III

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-01 11:59:41 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/134/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2012 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:23:37 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/135/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:32:51 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/136/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012-12-13

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:37:34 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/137/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:44:28 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/138/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:50:17 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/139/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-05 12:55:38 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/140/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:05:27 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/141/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Krempna Nr XIX/129/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:12:39 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/142/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej z tytułu dopłaty do 1 Mg zagospodarowanych stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-05 13:29:30 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Uchwała Nr XX/143/2012 z dnia 27.12.2012 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-02-06 07:23:51 | Data modyfikacji: 2013-02-01 09:09:53.
Data wprowadzenia: 2013-02-06 07:23:51
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl