> 2013 r.

2013 r.

Uchwała Nr XXI/144/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 09:00:11.
Uchwała Nr XXI/145/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 09:03:17.
Uchwała Nr XXI/146/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 09:05:29.
Uchwała Nr XXI/147/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zbycia majątku trwałego będącego w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 11:17:12.
Uchwała Nr XXI/148/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 11:21:55.
Uchwała Nr XXI/149/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognezy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 11:37:55.
Uchwała Nr XXI/150/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 11:53:19.
Uchwała Nr XXI/151/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 11:56:02.
Uchwała Nr XXI/152/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 12:31:01.
Uchwała Nr XXI/153/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Krempna na lata 2013-2015 na realizację projektu Punkt Przedszkolny w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 12:35:09.
Uchwała Nr XXI/154/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji na lata 2013-2015 projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Krempna"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 12:56:22.
Uchwała Nr XXI/155/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:01:41.
Uchwała Nr XXI/156/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:05:15.
Uchwała Nr XXI/157/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:08:34.
Uchwała Nr XXI/158/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej za 2012 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:12:32.
Uchwała Nr XXI/159/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:16:09.
Uchwała Nr XXI/160/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zawarcia umowy użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Świątkowej Wielkiej, pomiędzy Gminą Krempna a Związkiem Gminy Dorzecza Wisłoki

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:20:38.
Uchwała Nr XXI/161/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie uchwalenia zmian Statutu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:27:32.
Uchwała Nr XXI/162/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Krempnej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:29:58.
Uchwała Nr XXI/163/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Elżbiety Ziomek na działalność Kierownika GOPS w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-26 13:34:41.
Uchwała Nr XXI/164/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-29 08:03:22.
Uchwała Nr XXI/165/2013 z dnia 11.03.2013 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-29 08:06:09.
Uchwała Nr XXII/166/2013 z dnia 30.04.2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:13:33.
Uchwała Nr XXII/167/2013 z dnia 30.04.2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiących własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:16:07.
Uchwała Nr XXII/168/2013 z dnia 30.04.2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomośći, stanowiących własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:18:55.
Uchwała Nr XXII/169/2013 z dnia 30.04.2013 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:22:12.
Uchwała Nr XXII/170/2013 z dnia 30.04.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Na dobry początek w edukacji - II edycja"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:25:04.
Uchwała Nr XXII/171/2013 z dnia 30.04.2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Krempna z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:28:56.
Uchwała Nr XXIII/172/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok2012 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:34:05 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:41.
Uchwała Nr XXIII/173/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-23 12:37:33 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIII/174/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:20:57 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIII/175/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:23:14 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIII/176/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie : Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu - zakup karetki pogotowia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:29:58 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIII/177/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu pn. "Jasielska Strefa Usług Publicznych"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:32:32 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIII/178/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:36:15 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIII/179/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:41:49 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIII/180/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krempna na lata 2013-2017

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:44:20 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIII/181/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie likwidacji poradni reumatologicznej w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:48:28 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIII/182/2013 z dnia 13.06.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Panu Odnowy Miejscowości w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-24 14:53:21 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIV/183/2013 z dnia 12.07.2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-25 10:58:30 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIV/184/2013 z dnia 12.07.2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-25 11:03:19 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIV/185/2013 z dnia 12.07.2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-25 11:06:44 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIV/186/2013 z dnia 12.07.2013 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-25 11:10:16 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIV/187/2013 z dnia 12.07.2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-25 11:13:07 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIV/188/2013 z dnia 12.07.2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-25 11:16:44 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXIV/189/2013 z dnia 12.07.2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-25 11:20:46 | Data modyfikacji: 2013-07-24 14:17:55.
Uchwała Nr XXV/190/2013 z dnia 29.08.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 13:40:56 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXV/191/2013 z dnia 29.08.2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:13:26 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXV/192/2013 z dnia 29.08.2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:22:35 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXV/193/2013 z dnia 29.08.2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:28:10 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXV/194/2013 z dnia 29.08.2013 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:31:47 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXV/195/2013 z dnia 29.08.2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:34:47 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVI/196/2013 z dnia 04.10.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:38:21 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVI/197/2013 z dnia 04.10.2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-16 14:41:25 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVI/198/2013 z dnia 04.10.2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycjnej długoterminowej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 12:21:44 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVI/199/2013 z dnia 04.10.2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 12:28:46 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVI/200/2013 z dnia 04.10.2013 r.

w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 12:33:55 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVII/201/2013 z dnia 30.10.2013 r.

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Jasielskiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 12:47:36 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVII/202/2013 z dnia 30.10.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 12:54:29 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVII/203/2013 z dnia 30.10.2013 r.

w sprawie zmian w Wielkletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-17 12:59:57 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVII/204/2013 z dnia 30.10.2013 r.

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Punktu Przedszkolnego w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 14:40:21 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVII/205/2013 z dnia 30.10.2013 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 14:43:36 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVII/206/2013 z dnia 30.10.2013 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego w drodze porozumienia zadania zarządzania drogą powiatową Grab-Wyszowatka

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 14:47:04 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVIII/207/2013 z dnia 15.11.2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej na wyprzedzające finansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 14:51:14 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXVIII/208/2013 z dnia 15.11.2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Szweda na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 14:54:45 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXIX/209/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2013 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 14:58:09 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXIX/210/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 15:01:00 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXIX/211/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 15:07:16 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXIX/212/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody, ścieków w 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 15:10:40 | Data modyfikacji: 2014-01-16 13:41:15.
Uchwała Nr XXIX/213/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 15:14:33 | Data modyfikacji: 2014-01-22 10:56:18.
Uchwała Nr XXIX/214/2013 z dnia 29.11.2013 r.

w sprawie zmian w uchwale własnej nr II/7/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-01-20 15:18:21 | Data modyfikacji: 2014-01-22 10:56:18.

Uchwała Nr XXX/215/2013 z dnia 30.12.2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2014-2027

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-14 11:49:56 | Data modyfikacji: 2014-01-22 10:56:18.

Uchwała Nr XXX/216/2013 z dnia 30.12.2013 r.

Uchwała budżetowa na 2014 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-14 12:00:06 | Data modyfikacji: 2014-01-22 10:56:18.

Uchwała Nr XXX/217/2013 z dnia 30.12.2013 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2013 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:47:58 | Data modyfikacji: 2014-02-21 12:49:41.

Uchwała Nr XXX/218/2013 z dnia 30.12.2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2013-2024

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:49:02 | Data modyfikacji: 2014-02-21 12:49:41.

Uchwała Nr XXX/219/2013 z dnia 30.12.2013 r.

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-18-052/13 pn. Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 12:54:17 | Data modyfikacji: 2014-02-21 12:49:41.

Uchwała Nr XXX/220/2013 z dnia 30.12.2013 r.

w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości gruntowej, na rzecz Skarbu Państwa na cele publiczne

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 13:15:44 | Data modyfikacji: 2014-02-21 12:49:41.
Data wprowadzenia: 2014-02-21 13:15:44
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl