> 2013 r.

2013 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.01.2013 r.

Opracowanie szacunkowo łącznie około 30 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i wynikiem analizy i projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą i wynikiem analizy na terenie Gminy Krempna

Załączniki

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-01-23 11:42:19.
Zapytanie ofertowe z dnia 06.03.2013 r.

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 440,000 zł na pokrycie wcześniej zaciągniętego kredytu-Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Krempna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-03-06 11:47:06.
Ogłoszenie z dnia 07.03.2013 r.

o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2013 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Krempna w 2013 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-03-07 11:55:57.
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kotłowni biomasowej wraz z siecią przesyłową dla Gminy Krempna z dnia 08.04.2013 r.

Ogłoszenie z dnia 08.04.2013 r.

SIWZ cz. I

SIWZ cz. II

Zał. Nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy cz. I

Zał. Nr 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy cz. II

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Zał. Nr 5 Oświadczenie Wykonawcy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówenia posiadają wymagane uprawnienia

Zał. Nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówenia

Zał. Nr 7 Wykaz wykonanych robót budowlanych

Zał. Nr 8 Wzór umowy

Zał. Nr 9 Wzór Karty Gwarancyjnej

Zał. Nr 10 Oświadczenie Grupa Kapitałowa

Odpowiedzi na pytania Oferenta nr 1

Odpowiedzi na pytania Oferenta nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania Oferenta nr 3

Odpowiedzi na pytania Oferenta nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-08 14:30:44.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 24.04.2013 r.

Remont drogi gminnej Myscowa-Cmentarz nr dz. ewid. 904 w miejscowości Myscowa w km 0+230-0+490 oraz Remont drogi gminnej Polany-Huta Polańska nr dz.ewid. 343 w miejscowości Polany w km 0+730 -1+210

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2a Przedmiar robót

Zał. Nr 2b Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał.Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art. 24 ust 1 pkt 2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o uprawnieniach

Zał. Nr 7 Wykaz robót

Zał. Nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 9 Projekt umowy

Zał. Nr 10a Mapa

Zał. Nr 10b Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-04-24 14:06:59.
Ogłoszenie o przetargu - roboty budowlane z dnia 07.05.2013 r.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krempna - etap I

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2a Przedmiar robót

Zał. Nr 2b Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. Nr 7 Wykaz robót

Zał. Nr 8 Oświadczenie o przynależności kapitałowej

Zał. Nr 9 Projekt umowy

Zał. Nr 10 Specyfikacja techniczna

Zał. Nr 11 Dokumentacja techniczna

Zał. Nr 11a Dokumentacja techniczna

Zał. Nr 11b Dokumentacja techniczna

Odpowiedzi na pytania Oferenta nr 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-05-07 13:48:49.
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 10.05.2013 r.

na najem lokalu mienia komunalnego w Krempnej na okres do 3-ch lat, oznaczonego jako lokal użytkowy w budynku nr 7

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-05-10 11:07:40.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi z dnia 07.06.2013 r.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchmości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna

SIWZ

Zał. Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust.1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Wykaz wykonanych usług

Zał. Nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 7 Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-06-07 11:23:16.
Zapytanie ofertowe z dnia 18.06.2013 r.

na Bankową obsługę budżetu Gminy Krempna

Formularz cenowo-ofertowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-06-18 09:56:40.
Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2013 r.

Remont cmentarzy z I wojny światowej

Zał. Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie

Zał. Nr 3 Wzór umowy

Zał. Nr 4 kosztorys ofertowy zał nr 1

Zał. Nr 4 kosztorys ofertowy zał. nr 2

Zał. Nr 5 Rysunki

Zał. Nr 5 Rysunki

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-06-27 12:49:22.
Zapytanie ofertowe z dnia 27.06.2013 r.

Remont ogrodzenia na Mogile Zbiorowej Żydów w Hałbowie

Zał. Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie

Zał. Nr 3 Program prac renowacyjnych ogrodzenia Zbiorowej Mogiły Żydów w Hałbowie

Zał. Nr 4 Zestawienie prac remontowych

Zał. Nr 5 Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-06-27 13:01:36.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 03.07.2013 r.

Remont budynku Domu Ludowego w Grabiu na potrzeby rozwoju kultury oraz zagospodarowanie działki nr ewid. 20/1 i 51/4

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Oświadczenie art.22ust.1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art.24ust.1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art.24ust1pkt2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o osobach

Zał. Nr 7 Wykaz robót

Zał. Nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 9 Projekt umowy

Zał. Nr 10 Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Zał. Nr 11 Szkice

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-03 12:22:49.
Zapytanie ofertowe z dnia 16.07.2013 r.

Przeprowadzenie prac remontowych zbiorowej mogiły Żydów - ofiar terroru położonej w lesie w miejscowości Hałbów

Zał. Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie

Zał. Nr 3 Wzór umowy

Zał. Nr 4 Zestawienie prac renowatorskich

Zał. Nr 5 Program prac renowatorskich Mogiły Żydów Pomordowanych na Hałbowie 7 lipca 1942 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-07-16 11:59:11.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 12.08.2013 r.

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: Krempna, dz. o nr ewid. 435

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o uprawnieniach

Zał. Nr 7 Wykaz robót

Zał Nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 9 Projekt umowy

Zał. Nr 10 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-08-12 13:01:07.
Ogłoszenie o zamówieniu - usługi z dnia 16.08.2013 r.

Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. Czas na aktywność w gminie Krempna.

SIWZ

Zał. Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 Projekt umowy

Zał. Nr 3 Formularz ofertowy

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4

Zał. Nr 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 6 Wykaz wykonanych zamówień

Zał. Nr 7 Wykaz osób

Zał. Nr 8 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Zał. Nr 9 Wykaz doświadczenia trenerów

Zał. Nr 10 Opis warunków szkolenia

Zał. Nr 11 Program nauczania

Zał Nr 12 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Sprostowanie z dnia 20.08.2013 r.

Odpowiedzi na zapytanie oferenta z dnia 21.08.2013 r.

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego z dnia 21.08.2013 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-08-16 12:43:48.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 16.09.2013 r.

Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej związanej z budową chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1908R na działce nr 395 położonej w Krempnej

SIWZ

Zał Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawienia

Zał. Nr 7 Wykaz robót

Zał. Nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 9 Projekt umowy

Zał. Nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zał. Nr 11 Opis techniczny

Zał. Nr 12 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-09-16 12:35:47.
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 20.09.2013 r.

Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w obrębie: Myscowa, dz. o nr ewid. 890, 912/1

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2

Zał. Nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. Nr 7 Wykaz robót

Zał. Nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 9 Projekt umowy

Zał. Nr 10 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-09-20 13:05:14.
Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2013 r.

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi gminnej na działce nr 405, 66/1, 66/2, 62 i 61/2 położonych w Krempnej

zał. Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie

Zał. Nr 3 Wzór umowy

Zał. Nr 4 Kosztorys ofertowy

Zał. Nr 5 Zestawienie montażowe

Zał. Nr 6 Opis techniczny

Zał. Nr 7a Mapa

Zał. Nr 7b Mapa

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-09-27 11:41:47.
Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2013 r.

Budowa małej infrastruktury rekreacyjnejw formie placów zabaw w Świątkowej Wielkiej i Polanach - Gmina Krempna

Zał. Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Zał. Nr 3 Przedmiar robót

Zał. Nr 4 Projekt placu zabaw Świątkowa Wielka

Zał. Nr 4 Mapa Świątkowa Wielka

Zał. Nr 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zał. Nr 4 Dokumentacja techniczna do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

Zał. Nr 5 Projekt placu zabaw Polany

Zał. Nr 5 Mapa Polany

Zał. Nr 5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zał. Nr 5 Dokumentacja techniczna do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Oświadczenie

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

Informaja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-10-03 12:16:36.
Zapytanie ofertowe z dnia 07.10.2013 r.

Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi gminnej na działkach nr ew. 405, 66/1, 66/2, 62 i 61/2 położonych w Krempnej - II

Zał. Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie

Zał. Nr 3 Wzór umowy

Zał. Nr 4 Kosztorys ofertowy

Zał. Nr 5 Zestawienie montażowe

Zał. Nr 6 Opis techniczny

Zał. Nr 7 Mapa 1

Zał. Nr 7 Mapa 2

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-10-07 13:19:23.
Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości, niezabudowanej położonej w Krempnej

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-10-21 12:04:45.
Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grab

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-11-04 12:30:04.
Zapytanie ofertowe z dnia 21.11.2013 r.

na Dostawę pelletu drzewnego do Urzędu Gminy w Krempnej

Formularz Cenowo-Ofertowy

Umowa

Oświadczenie

Wykaz wykonanych dostaw

Modyfikacja zapytania ofertowego w pkt. II Opis przedmiotu zamówienia

Modyfikacja zapytania ofertowego w pkt. II Opis przedmiotu zamówienia ppkt 3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2013-11-21 09:50:21.
Data wprowadzenia: 2013-11-21 09:50:21
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl