> 2014 r.

2014 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 07.02.2014 r.

Opracowanie szacunkowo około 30 projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i wynikiem analizy i projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą i wynikiem analizy na terenie Gminy Krempna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-07 14:27:48.

Ogłoszenie z dnia 28.02.2014 r.

o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2014 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Krempna w 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-28 12:08:02.

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 19.03.2014 r.

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Grabiu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-03-20 09:04:11.

Zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2014 r.


 

Pełnienie funkcji nadzoru iwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krempna - etap II" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-03-25 13:10:58 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 01.04.2014 r.

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej we wsi Ożenna

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-04 12:01:08 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Ogłoszenie o zamówieniu: BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY, OSADNIKA ŚCIEKÓW NA DZIAŁCE EWID. NR 35/22 POŁOŻONEJ W WYSZOWATCE, GMINA KREMPNA z dnia 07.04.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.04.2014 r.

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zał. Nr 5 Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

Zał. Nr 6 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Zał. Nr 6 a Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia

Zał. Nr 7 Wykaz wykonanych robót budowlanych

Zał. Nr 8 Oświadczenie Grupa Kapitałowa

Zał. Nr 9 Projekt umowy

Zał. Nr 10 Wskazanie części zamówienia publicznego, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom

Zał. Nr 11 Wykaz Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum zawiązanego w celu ubiegania się o realizację zamówienia

Zał. Nr 12 Wykaz Wykonawców wchodzących w skład spółki cywilnej

Zał. Nr 13 Projekt budowlany cz. I

Zał. Nr 13 Projekt budowlany cz. II

Zał. Nr 13 Projekt budowlany cz. III

Zał. Nr 14 Projekt budowlany instalacji elektrycznych wewnętrznych

Zał. Nr 15 Projekt budowlano wykonawczy instalacji elektrycznych wewnętrznych

Zał. Nr 16 Projekt budowlany instalacje wod - kan

Zał. Nr 16 Rysunki

Zał. Nr 17 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla budynku pn "Świetlica w Wyszowatce"

Zał. Nr 18 Pozwolenie na budowę

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-07 14:22:08 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 16.04.2014 r.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krempna - etap II

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 cz. I Przedmiar robót

Zał. Nr 2 cz. II Przedmiar robót

Zał. Nr 2 cz. III Przedmiar robót

Zał. Nr 2 cz. IV Przedmiar robót

Zał. Nr 2 cz. V Przedmiar robót

Zał. Nr 2 cz. VI Przedmiar robót

Zał. Nr 2 cz. VII Przedmiar robót

Zał. Nr 2 cz. VIII Przedmiar robót

Zał. Nr 2 cz. IX Przedmiar robót

Zał. Nr 2 cz. X Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Pisemne zobowiązanie podmiotu

Zał. Nr 6 Wykaz osób

Zał. Nr 6a Oświadczenie o osobach

Zał. Nr 7 Wykaz robót

Zał. Nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 9 Projekt umowy

Zał. Nr 10 Wskazanie części zamówienia publicznego

Zał. Nr 11 Wykaz wykonawców (członków)

Zał. Nr 12 Wykaz wykonawców (wspólników)

Zał. Nr 13 cz. I Dokumentacja techniczna

Zał. Nr 13 cz. II Dokumentacja techniczna

Zał. Nr 13 cz. III Dakumentacja techniczna

Zał. Nr 13 cz. IV Dakumentacja techniczna

Zał. Nr 13 cz. V Dokumentacja techniczna

Zał. Nr 13 cz. VI Dokumentacja techniczna

Zał. Nr 13 cz. VII Dokumentacja techniczna

Zał. Nr 13 cz. VIII Dokumentacja techniczna

Zał. Nr 13 cz. IX Dokumentacja techniczna

Zał. Nr 13 cz. X Dokumentacja techniczna

Zał. Nr 14 cz. I Specyfikacja techniczna

Zał. Nr 14 cz. II Specyfikacja techniczna

Odpowiedzi na pytania - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Odpowiedzi do SIWZ z dnia 29.04.2014 r. - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Zał. Nr 2 cz.VI Zmieniony przedmiar robót

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 30.04.2014 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o odmowie podpisania umowy przez wybranego wykonawę i wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-16 11:31:54 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2014 r.

Remont drogi gminnej Kotań-Nowe Osiedle (Pani Basista) dz. nr ewid. 40/34 w km 0+000-0+140

Formularz cenowo-ofertowy

Oświadczenie

Przedmiar robot

Projekt umowy

Wykaz robót

Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-04-22 11:47:35 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi z dnia 04.06.2014 r.

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna

SIWZ

Zał. Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Wykaz wykonanych usług

Zał. Nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 7 Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-06-04 11:51:53 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2014 r.

Remont kładki dla pieszych i przejazdu przez rzekę w ciągu drogi nr 13456R oraz kładki na dz. nr ew. 852, 811 wraz z dojazdem w miejscowości Myscowa

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Zał. Nr 3 Przedmiar robót

Zał. Nr 4 Wykaz wykonanych robót

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-06-06 13:03:50 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane z dnia 23.06.2014 r.

Remont drogi Nr 13455R Krempna-Huta Krempska w km 0+821-1+021, 1+490-1+993-2+183, 2+327-2+657 wraz z remontem przejazdu przez rzekę w km 0+085

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Oświadczenie art. 22 ust. 1

Zał. Nr 4 Oświadczenie art. 24 ust. 1

Zał. Nr 5 Pisemne zobowiązanie podmiotu...

Zał. Nr 6 Wykaz osób

Zał. Nr 6a Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach

Zał. Nr 7 Wykaz robót

Zał. Nr 8 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 9 Projekt umowy

Zał. Nr 10 Wskazanie części zamówienia

Zał. Nr 11 Wykaz wykonawców (konsorcjum)

Zał. Nr 12 Wykaz wykonawcow (spółka cywilna)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-06-23 14:13:17 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Zapytanie ofertowe z dnia 26.06.2014 r.

na Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn: Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminie Krempna

Zał. Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Zał. Nr 3 Wzór umowy

Zał. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 5 Przedmiar

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-06-26 12:41:37 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.07.2014 r.

na Dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminie Krempna

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

Zał. Nr 3 Wzór umowy

Zał. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 4 Opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 5 Przedmiar

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-07-04 14:32:31 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 09.07.2014 r.

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grab

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:41:00 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Zapytanie ofertowe z dnia 23.07.2014 r.

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Krempna w związku z realizacją zadania pn. Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gminie Krempna

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór umowy

Zał. Nr 3 Przedmiar robót

Zał. Nr 4 Wykaz wykonanych robót

Zał. Nr 5 Projekt zagospodarowania placu zabaw Krempna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-07-23 09:40:28 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Zapytanie ofertowe z dnia 01.08.2014 r.

Remont drogi gminnej Świątkowa Wielka - Bartne dz. nr ewid. 105 w km 0+540-0+660 oraz dz. nr ewid. 47 w km 0+000-0+180

Zał. Nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Wzór umowy

Zał. Nr 4 Wykaz wykonanych robót

Zał. Nr 5 Mapa

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-01 15:16:03 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Ogłoszenie IV przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 16.09.2014 r.

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grab

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-09-17 10:22:14 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.10.2014 r.

na Dostawę pelletu drzewnego do Urzędu Gminy w Krempnej

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-02 13:17:15 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2014 r.

Remont drogi Krempna-Czarne-Osiedle dz. 407

Zał. nr 1 Formularz ofertowo-cenowy

Zał. nr 2 Przedmiar robót

Zał. nr 3 Wykaz wykonanych robót

Zał. nr 4 Mapa

Zał. nr 5 Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-10-10 12:59:06 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Zapytanie ofertowe z dnia 06.11.2014 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 160.517 zł. na finansowanie zadania pn. ,,Budowa budynku świetlicy, osadnika ścieków na działce ewid. Nr 35/22 położonej w Wyszowatce, gmina Krempna

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Formularz cenowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-06 13:58:45 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.

Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego.

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Grab.

Informacja o wyniku przetargu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-11-19 13:04:17 | Data modyfikacji: 2014-03-25 13:23:32.
Data wprowadzenia: 2014-11-19 13:04:17
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl