> 2014 r.

2014 r.

Uchwała Nr XXXI/221/2014 z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:07:07.

Uchwała Nr XXXI/222/2014 z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:10:53.

Uchwała Nr XXXI/223/2014 z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:14:01.

Uchwała Nr XXXI/224/2014 z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Spotkania z tradycją i produktami regionalnymi w Gminie Krempna"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:20:24.

Uchwała Nr XXXI/225/2014 z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:24:15.

Uchwała Nr XXXI/226/2014 z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:29:13.

Uchwała Nr XXXI/227/2014 z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-02-21 14:35:04.

Uchwała Nr XXXI/228/2014 z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:32:41.

Uchwała Nr XXXI/229/2014 z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:34:29.

Uchwała Nr XXXI/230/2014 z dnia 27.01.2014 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. współdziałania Gminy z Magurskim Parkiem Narodowym

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-07-09 12:37:03.

Uchwała Nr XXXII/231/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-26 13:28:13.

Uchwała Nr XXXII/232/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-26 13:33:14.

Uchwała Nr XXXII/233/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2014-2027

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-26 13:39:02.

Uchwała Nr XXXII/234/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-26 13:47:41.

Uchwała Nr XXXII/235/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-26 14:46:57.

Uchwała Nr XXXII/236/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:00:24.

Uchwała Nr XXXII/237/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej za 2013 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:04:18.

Uchwała Nr XXXII/238/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2013 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:08:52.

Uchwała Nr XXXII/239/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:14:37.

Uchwała Nr XXXII/240/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogi wewnętrzne, na rzecz Skarbu Państwa na cele publiczne

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:18:49.

Uchwała Nr XXXII/241/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-27 09:24:16.

Uchwała Nr XXXII/242/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-27 10:23:06.

Uchwała Nr XXXII/243/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomoności zwierząt na terenie gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:14:49 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXII/244/2014 z dnia 28.03.2014 r.

w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:19:37 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXIII/245/2014 z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:23:39 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXIII/246/2014 z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2013

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:28:51 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXIII/247/2014 z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:32:16 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXIII/248/2014 z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2014 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:36:23 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXIII/249/201 z dnia 13.06.2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2014-2027

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:39:41 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXIV/250/2014 z dnia 23.07.2014 r.  

zmieniająca uchwałe w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-29 08:38:25 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXIV/251/2014 z dnia 23.07.2014 r.

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Krempna od osoby fizycznej z przeznaczeniem na cele publiczne

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2014-08-29 08:43:38 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała nr XXXV/252/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:15:39 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXV/253/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2014 - 2027.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:20:23 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXV/254/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:26:47 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXV/255/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:30:42 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXV/256/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:44:34 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXV/257/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:47:21 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXV/258/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:50:54 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXV/259/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wraz z budynkami stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:53:27 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXV/260/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, na rzecz Powiatu Jasielskiego na cele publiczne.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 10:57:00 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXV/261/2014 z dnia 01.09.2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 11:05:38 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXVI/262/2014 z dnia 31.10.2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 12:08:00 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXVI/263/2014 z dnia 31.10.2014 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2014 - 2027.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-15 12:10:54 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXVI/264/2014 z dnia 31.10.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu ,,Forgotten treasure - Lets Discovery it !( Zapomniany skarb odkryjmy go!) dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu ERASMUS +, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 07:58:16 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXVI/265/2014 z dnia 31.12.2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 08:19:20 | Data modyfikacji: 2014-08-28 10:47:00.

Uchwała Nr XXXVI/266/2014 z dnia 31.10.2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 08:31:40 | Data modyfikacji: 2014-12-16 08:47:44.

Uchwała Nr XXXVI/267/2014 z dnia 31.10.2014 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 08:44:12 | Data modyfikacji: 2014-12-16 08:46:59.

Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:14:09 | Data modyfikacji: 2014-12-16 08:46:59.

Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:21:10 | Data modyfikacji: 2014-12-16 08:46:59.

Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:26:50 | Data modyfikacji: 2014-12-16 08:46:59.

Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 01.12.2014 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Regulaminowej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:31:53 | Data modyfikacji: 2014-12-16 08:46:59.

Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych oraz Ochrony Środowiska.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:40:58 | Data modyfikacji: 2014-12-16 08:46:59.

Uchwała Nr I/6/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:43:57 | Data modyfikacji: 2014-12-16 08:46:59.

Uchwała Nr I/7/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 09:46:18 | Data modyfikacji: 2014-12-16 08:46:59.

Uchwała Nr I/8/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody, ścieków w 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 10:16:04 | Data modyfikacji: 2014-12-16 10:16:54.

Uchwała Nr I/9/2014 z dnia 01.12.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2014-12-16 10:25:48 | Data modyfikacji: 2014-12-16 10:16:54.

Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2015 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:06:08 | Data modyfikacji: 2014-12-16 10:16:54.

Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 30.12.2014 r.

Uchwała budżetowa na 2015 rok.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:11:10 | Data modyfikacji: 2014-12-16 10:16:54.

Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2014 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:16:01 | Data modyfikacji: 2014-12-16 10:16:54.

Uchwała Nr II/13/2014 z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2014 - 2027.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:18:35 | Data modyfikacji: 2015-02-06 08:19:03.

Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:23:58 | Data modyfikacji: 2015-02-06 08:19:03.

Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 30.12.2014 r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:25:58 | Data modyfikacji: 2015-02-06 08:19:03.
Data wprowadzenia: 2015-02-06 08:25:58
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl