> 2017 r.

2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.01.2017 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane ,, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola.

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Zał. Nr 4 Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Zał. Nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 6 Wykaz robót

Zał. Nr 7 Projekt Umowy

Zał. Nr 8 Przedmiar Robót.

Zał. Nr 9 Dokumenctacja Projektowa Część 1

Zał. Nr 9 Dokumentacja Projektowa Część 2

Zał. Nr 9 Dokumenctacja Projektowa Część 3

Zał. Nr 10 STWiOR

Zał. Nr 11 Pozwolenie na budowę

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-01-18 12:08:06.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.03.2017  r.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017 - 2023.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zał. Nr 4 Wykaz wykonanych usług

Zał. Nr 5 Zobowiązanie podmiotu

Zał. Nr 6 Wykaz osób ktore będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-02 10:00:29.

Zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2017 r.

Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ,, Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krempna".

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Karta informacyjna przedsięwzięcia.

Zał. Nr 3 Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.01.2017 r.

Odpowiedzi na pytania - opracowanie raportu OOŚ.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego ZP/3/2017

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-03 14:30:46.

Zapytanie ofertowe z dnia 24.03.2017 r.

Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów mienia komunalnego na terenie Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Warunki Techniczne

Zał. Nr 3 Wykaz usług

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-24 11:27:14.

Ogłoszenie o konkursie z dnia 29.03.2017 r.

O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-03-29 11:55:05.

Zapytanie ofertowe z dnia 14.06.2017 r.

Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krempna w roku 2017

Projekt umowy

Formularz ofertowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:19:46.

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2017 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 115.500,00 zł na finansowanie zadania pn. << Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola".

Oferta

Formularz cenowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-03 11:51:27.

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2017 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 341.669,00 zł na finansowanie zadania pn. ,, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola".

Oferta

Formularz cenowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-03 12:31:55.

Zapytanie ofertowe z dnia 07.07.2017 r.

,, Budowa małej ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej w m. Krempna, Świątkowa Wielka i Polany - Gm. Krempna.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo - ofertowy

Zał. Nr 2 Wykaz powiązań

Zał. Nr 3 Wykaz robót budowlanych

Zał. Nr 4 Przedmiar robót Krempna

Zał. Nr 5 Przedmiar Robót Swiatkowa Wielka

Zał. Nr 6 Przedmiar Robót Polany

Zał. Nr 7 Projekt budowlany - Krempna

Zał. Nr 8 Projekt budowlany - Swiatkowa Wielka

Zał. Nr 9 Projekt budowlany - Polany

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-07 10:03:49.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.07.2017 r.

Dostawa wyposażenia w ramach projektu pn: ,, Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku nr 34 w Krempnej na potrzeby przedszkola"

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Wyposażenie przedszkola - pdf

Zał. Nr 2 Wyposażenie przedszkola

Załącznik Nr 3 Wykaz dostaw

Zał. Nr 4 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o odmowie podpisania umowy przez wybranego wykonawcę

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-18 13:57:25.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.09.2017 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2017/2018.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo - ofertowy.

Zał. Nr 2 Projekt umowy.

Zał Nr 3 Wykaz wykonanych robót.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-15 09:56:55.


Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Zał. Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy.

Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zał. Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 5 Wykaz wykonanych usług.

Zał. Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia.

Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 8 Projekt Umowy.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:16:58.
Data wprowadzenia: 2017-12-06 14:16:58
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl