Rada Gminy

Rada Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

       Na mocy przepisu art. 20 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
       Wprowadzając powyższy przepis w życie, Rada Gminy Krempna wprowadziła zmiany
w obowiązującym Statucie Gminy Krempna, określając m. in. że: jawność działania organów jest realizowana również poprzez transmisje na żywo z obrad sesji Rady Gminy oraz utrwalane przy pomocy rejestratorów obrazu i dźwięku tych obrad. Nagrania
są umieszczane w BIP i na stronie internetowej Gminy, a informacja w tym zakresie zamieszczana na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy.
      Z powyższych względów zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia obrad Rady Gminy Krempna na stronie: www.krempna.pl w zakładce „Sesja Rady Gminy Krempna Transmisja na żywo” oraz na stronie BIP w zakładce „Rada Gminy”.
Terminy obrad Sesji Rady są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.
Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w sesji Rady Gminy w charakterze publiczności, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie internetowej Urzędu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. dla osób uczestniczących w sesji rady gminy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krempna, Urząd Gminy Krempna, 38 – 232 Krempna 85
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krempna jest adw. Piotr Pietruś.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krempna pod adresem e-mail: ugkrempna@wp.pl lub pietrus.adwokat@gmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330) i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krempna.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
- w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Ponadto informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:38:25 | Data modyfikacji: 2018-11-30 10:49:25.

Zobacz:
 Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Krempna .  Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Krempna .  Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Krempna - archiwalne .  Interpelacje radnych . 
Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:38:25
Data modyfikacji: 2018-11-30 10:49:25
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl