> 2019 r.

2019 r.

Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:40:24 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/30/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2019 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:44:22 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/31/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:47:50 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:51:41 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:54:01 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:55:45 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:30:36 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:33:20 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2019 – 2025

Załączniki

Objaśnienia

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:36:41 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:43:35 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:45:34 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, na własność Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:47:12 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VI/41/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:32:44 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VI/42/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krempna.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:34:01 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VI/43/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:34:13 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krempna wotum zaufania.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:05:16 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2018 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:07:11 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/46/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2018.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:09:12 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/47/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:11:17 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 26.06.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2019 - 2025.

Objaśnienia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:16:10 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/49/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:20:20 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/50/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krempna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01.09.2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:23:19 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/51/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2018 rok.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:27:43 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/52/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:30:23 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VIII/53/2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:28:45 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VIII/54/2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:29:17 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VIII/55/2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanach.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:29:32 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VIII/56/2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie częściowego umorzenia należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:29:46 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VIII/57/2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/218/2018 Rady Gminy Krempna z dnia 08.marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokoścć stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjne

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:30:09 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VIII/58/2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:30:42 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VIII/59/2019 z dnia 30.09.2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-07 11:31:07 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IX/60/2019 z dnia 6.11.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:52:11 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IX/61/2019 z dnia 6.11.2019 r.

w sprawie uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:54:19 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IX/62/2019 z dnia 6.11.2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Remizy OSP w Polanach.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-09 11:54:38 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr IX/63/2019 z dnia 6.11.2019 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Krempna.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:02:00 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr IX/64/2019 z dnia 6.11.2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatek od środków transportowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:04:47 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr IX/65/2019 z dnia 6.11.2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:06:51 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr IX/66/2019 z dnia 6.11.2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-12-09 12:08:24 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr X/67/2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:38:55 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr X/68/2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/2018 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:51:13 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr X/69/2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:51:27 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr X/70/2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna.

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:51:44 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr X/71/2019 z dnia 10.12.2019 r.

w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:52:04 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/72/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Uchwała Budżetowa na 2020 rok.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:52:42 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/73/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2020 -2026.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:53:11 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/74/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:53:41 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/75/2019 z dnia 30.12.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2016 - 2025

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:53:53 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/76/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:54:09 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/77/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie ustalenia dopłaty dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbrowadzania ścieków.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:54:32 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/78/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Gminy ds. współpracy Gminy z Magurskim Parkiem Narodowym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:55:02 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/79/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Gminy ds. współpracy Gminy z Magurskim Parkiem Narodowym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:55:17 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/80/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:55:44 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/81/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:56:03 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/82/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/67/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki takiej opłaty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:56:27 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/83/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały X/70/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:56:44 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/84/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie rozxpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:56:58 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/85/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie uznania petycji z dnia 18 listopada 2019 r. za niezasługującą na uwzględnienie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:57:21 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.

Uchwała Nr XI/86/2019 z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie rozpatrznia skargi na działalność Urzędu Gminy w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:57:37 | Data modyfikacji: 2019-12-09 11:55:32.
Data wprowadzenia: 2020-02-05 08:57:37
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl