> 2019 r.

2019 r.

Uchwała Nr IV/29/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:40:24 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/30/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2019 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:44:22 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/31/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:47:50 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/32/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:51:41 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/33/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:54:01 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr IV/34/2019 z dnia 25.01.2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:55:45 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/35/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:30:36 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/36/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:33:20 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/37/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2019 – 2025

Załączniki

Objaśnienia

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:36:41 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/38/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:43:35 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:45:34 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr V/40/2019 z dnia 05.03.2019 r.

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie, na własność Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-04-30 13:47:12 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VI/41/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:32:44 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VI/42/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krempna.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:34:01 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VI/43/2019 z dnia 30.04.2019 r.

w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-05-30 11:34:13 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/44/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krempna wotum zaufania.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:05:16 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/45/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2018 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:07:11 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/46/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2018.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:09:12 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/47/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:11:17 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/48/2019 z dnia 26.06.2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2019 - 2025.

Objaśnienia

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:16:10 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/49/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:20:20 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/50/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krempna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 01.09.2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:23:19 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/51/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2018 rok.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:27:43 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.

Uchwała Nr VII/52/2019 z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:30:23 | Data modyfikacji: 2019-03-15 11:44:33.
Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:30:23
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl