> 2019 r.

2019 r.

Ogłoszenie o konkursie z dnia 14.06.2019 r.

Ogłoszenie o konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-06-14 12:39:55.

Zapytanie ofertowe z dnia 10.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kotań i Myscowa.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego

Zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zał. Nr 4 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-07-10 13:40:10 | Data modyfikacji: 2019-07-10 13:42:14.

Zapytanie ofertowe z dnia 25.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myscowa.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-07-25 12:13:59 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:14:23.

Zapytanie ofertowe z dnia 16.08.2019 r.

Zapytanie ofertowe Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kotań

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2019-08-16 11:29:32 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:14:23.

Zapytanie ofertowe z dnia z dnia 18.09.2019 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2019/2020

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Projekt umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Odpowiedź na pytanie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-18 14:28:00 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:14:23.

Zapytanie ofertowe z dnia z dnia 23.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Krempna - w roku 2019

Formularz cenowo-ofertowy

Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-09-24 07:26:26 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:14:23.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.10.2019 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka w km 0+000-0+720

SIWZ

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Wykaz osób

Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia o przynaleśności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 7 Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 - Przedmiar Robót

Załącznik Nr 9 Dokumentacja projektowa

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-10-01 12:48:10 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:14:23.

Ogłoszenie Wójta Gminy Krempna z dnia 18.10.2019 r.

oferta na sprzedaż buka tartacznego.

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-10-18 08:08:45 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:14:23.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.11.2019 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej Grab - Wyszowatka w km 0+000-0+720

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Wykaz osób

Załącznik Nr 5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 7 Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 Przedmiar robót - Kosztorys ślepy

Załącznik Nr 9 Dokumentacja Techniczna

Odpowiedź na pytanie.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-05 14:34:06 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:14:23.

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 5 Oświadczenie składane przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22 a Ustawy PZP

Zał. Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia

Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 8 Projekt Umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-11-12 14:37:09 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:14:23.
Data wprowadzenia: 2019-11-12 14:37:09
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl