> 2020 r.

2020 r.

Uchwała Nr XII/87/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie powołania Rady Społecznego Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 13:18:23.

Uchwała Nr XII/88/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy Krempna dotyczącego przygotowania i realizacji inwestycji ,, Port Solidarności - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 13:22:09.

Uchwała Nr XII/89/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 13:25:24 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/90/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 13:30:26 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/91/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 rok.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 13:30:40 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/92/2020 z dnia 09.03.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2020 - 2026

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 13:30:54 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/93/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na 2021 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 13:31:06 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/94/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Rzeszów

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 13:31:44 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/95/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2020 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 13:34:36 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/96/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr IX/66/2019 Rady Gminy Krempna z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 13:37:46 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/97/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 14:16:37 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/98/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Krempna na 2020 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 14:24:36 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/99/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa dróg publicznych gminnych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-08 14:28:07 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/100/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-09 10:20:12 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/101/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia ,, Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krempna na lata 2018 - 20222"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-09 10:23:00 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/102/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 -2022 w Gminie Krempna.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-09 10:27:26 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/103/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Krempna na lata 2020 - 2023

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-09 10:30:27 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XII/104/2020 z dnia 09.03.2020 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-04-09 10:33:46 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIII/105/2020 z dnia 29.05.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 rok.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:29:12 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIII/106/2020 z dnia 29.05.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2020 - 2031

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-06-12 13:31:57 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/107/2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krempna wotum zaufania.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:05:01 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/108/2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2019 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:07:42 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/109/2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2019.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:08:14 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/110/2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:08:36 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/111/2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:09:06 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/112/2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Świątkowa Mała, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:09:31 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/113/2020 z dnia 29.06.2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2020 - 2031

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:09:59 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/114/2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2019 rok

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:10:20 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/115/2020 z dnia 29.06.2020 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-10 09:32:32 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/116/2020 z dnia 29.06.2020 r.

wsprawie zmainy Uchwały Nr XII/94/2020 Rady Gminy Krempna z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Rzeszów.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-10 09:33:34 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XIV/117/2020 z dnia 29.06.2020 r.

w sprawie rozpatrznia petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego ( wprowadzenia lokalnej ,, tarczy antykryzysowej")

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:36:17 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XV/118/2020 z dnia 15.07.2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2020 rok.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:43:30 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.

Uchwała Nr XV/119/2020 z dnia 15.07.2020 r.

w sprawie wyrażaenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:48:41 | Data modyfikacji: 2020-04-08 13:26:42.
Data wprowadzenia: 2020-09-16 10:48:41
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl