bip.krempna.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.krempna.pl
Uchwały Rady strona główna 

2016 r.

Uchwała Nr XII/90/2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-22 12:34:17.

Uchwała Nr XII/91/2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2016 - 2020.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-22 12:43:29.

Uchwała Nr XII/92/2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy.

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-22 12:57:30.

Uchwała Nr XII/93/2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie przyjęcia Planów Pracy Komisji Rady Gminy.

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:10:24.

Uchwała Nr XII/94/2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Krempnej w Publiczne Przedszkole oraz włączenia Publicznego Przedszkola do Zespołu Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:13:38.

Uchwała Nr XII/95/2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/69/2015 z dnia 30.10.2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:16:55.

Uchwała Nr XII/96/2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Wyszowatka, stanowiących własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:20:09.

Uchwała Nr XII/97/2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Załącznik Nr 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:24:10.

Uchwała Nr XII/98/2016 z dnia 09.02.2016 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-03-22 13:28:00.

Uchwała Nr XIII/99/2016 z dnia 21.03.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego za 2015 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

Załącznik Nr 1.

BILANS

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-25 10:34:00.

Uchwała Nr XIII/100/2016 z dnia 21.03.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-25 10:45:32.

Uchwała Nr XIII/101/2016 z dnia 21.03.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załącznik Nr 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-25 11:42:55.

Uchwała Nr XIII/102/2016 z dnia 21.03.2016 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2016 - 2026.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-25 11:51:02.

Uchwała Nr XIII/103/2016 z dnia 21.03.2016 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-25 11:59:46.

Uchwała Nr XIII/104/2016 z dnia 21.03.2016 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-25 12:04:24.

Uchwała Nr XIII/105/2016 z dnia 21.03.2016 r.

w sprawie przekształcenia Punktu Przedszkolnego w Krempnej w Publiczne Przedszkole oraz włączenia Publicznego Przedszkola do Zespołu Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-04-25 12:07:34.

Uchwała Nr XIV/106/2016 z dnia 29.04.2016 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2016 r.

Załącznik Nr 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-22 11:47:53.

Uchwała Nr XIV/107/2016 z dnia 29.04.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/2015 Rady Gminy Krempna z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krempna.

Załącznik Nr 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-22 11:50:50.

Uchwała Nr XIV/108/2016 z dnia 29.04.2016 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Grabiu i w Myscowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-22 12:30:44.

Uchwała Nr XIV/109/2016 z dnia 29.04.2016 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-06-22 12:33:28.

Uchwała Nr XV/110/2016 z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2015 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 11:56:52.

Uchwała Nr XV/111/2016 z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2015.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:00:34.

Uchwała Nr XV/112/2016 z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załącznik Nr 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:07:29.

Uchwała Nr XV/113/2016 z dnia 23.06.2016 r

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 12:16:04.

Uchwała Nr XV/114/2016 z dnia 23.06.2016 r

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 13:02:21.

Uchwała Nr XV/115/2016 z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Wyszowatka, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 13:07:25.

Uchwała Nr XV/116/2016 z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Krempna, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 13:10:14.

Uchwała Nr XV/117/2016 z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej za 2015 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 13:16:25.

Uchwała Nr XV/118/2016 z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2015 r.

Załączniki.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 13:25:29.

Uchwała Nr XV/119/2016 z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 13:31:24.

Uchwała Nr XV/120/2016 z dnia 23.06.2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 13:39:28.

Uchwała Nr XVI/121/2016 z dnia 05.08.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-19 10:23:05.

Uchwała Nr XVI/122/2016 z dnia 05.08.2016 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. ,, Magiczne pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego"

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-09-19 12:46:26.

Uchwała Nr XVII/123/2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-24 08:29:35.

Uchwała Nr XVII/124/2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-24 08:32:25.

Uchwała Nr XVII/125/2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej wraz z budynkami stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-24 08:34:28.

Uchwała Nr XVII/126/2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie utworzenia Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-24 08:36:52.

Uchwała Nr XVII/127/2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim.

Statut

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-24 08:38:47.

Uchwała Nr XVII/128/2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XX/140/2012 Rady Gminy Krempna z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-24 08:46:37.

Uchwała Nr XVII/129/2016 z dnia 26.09.2016 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania niektórych odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-10-24 08:50:07.

Uchwała Nr XVIII/130/2016 z dnia 18.11.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-30 11:27:32.

Uchwała Nr XVIII/131/2016 z dnia 18.11.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2016 - 2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-30 12:12:16.

Uchwała Nr XVIII/132/2016 z dnia 18.11.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-30 12:17:33.

Uchwała Nr XVIII/133/2016 z dnia 18.11.2016 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody, ścieków w 2017 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-30 12:20:27.

Uchwała Nr XVIII/134/2016 z dnia 18.11.2016 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2016-11-30 12:24:20.

Uchwała Nr XIX/135/2016 z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-01 14:26:30.

Uchwała Nr XIX/136/2016 z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2016 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-01 14:29:07.

Uchwała Nr XIX/137/2016 z dnia 28.12.2016 r.

Uchwała budżetowa na 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-01 14:31:54.

Uchwała Nr XIX/138/2016 z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2017 - 2027.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-02 08:25:04.

Uchwała Nr XIX/139/2016 z dnia 28.12.2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2016 - 2026.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-02 08:32:39.

Uchwała Nr XIX/140/2016 z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krempna.

Załącznik 1,2,3.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-02 08:37:39.

Uchwała Nr XIX/141/2016 z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczący

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-02 08:48:16.

Uchwała Nr XIX/142/2016 z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Program współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-02 08:56:56.

Uchwała Nr XIX/143/2016 z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy.

Załączniki 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-02 09:14:25.

Uchwała Nr XIX/144/2016 z dnia 28.12.2016 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy.

Załącznik 1,2,3.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-02 09:17:21.

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013 r. .  2014 r. .  2015 r.  .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. .  2019 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-02-02 09:17:21
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.krempna.pl