> 2018 r.

2018 r.

Uchwała Nr XXIX/212/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:41:27.

Uchwała Nr XXIX/213/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 rok.

Załącznik 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:09.

Uchwała Nr XXIX/214/2018 z dnia 08.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:24.

Uchwała Nr XXIX/215/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krempna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:51.

Uchwała Nr XXIX/216/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krempna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:43:06.

Uchwała Nr XXIX/217/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora oraz Wicedyrektora Zespołu Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:43:57.

Uchwała Nr XXIX/218/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:44:29.

Uchwała Nr XXIX/219/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krempna na lata 2018 - 2024

Załącznik 1. - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krempna na lata 2018 - 2024

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:44:46.

Uchwała Nr XXIX/220/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:03.

Uchwała Nr XXIX/221/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:21.

Uchwała Nr XXIX/222/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:41.

Uchwała Nr XXIX/223/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna uchwalonego Uchwałą Nr III/16/2002 Rady Gminy Krempna z dnia 30 grudnia 2002 r.

Rysunek do uwarunkowań

Studium Krempna rysunek jednolity

Studium Krempna tekst jednolity

Uwarunkowania Zmiany Studium

Uzasadnienie zmiana Studium Gmina Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:46:11.

Uchwała Nr XXIX/224/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania dezdomności zwierząt na terenie gminy na 2018 r.

Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmniy Krempna na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:46:50.

Uchwała Nr XXIX/225/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:47:09.

Uchwała Nr XXIX/226/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały XV/120/2016 Rady Gminy Krempna z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości

Załącznik Nr 2. - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:47:49.

Uchwała Nr XXIX/227/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Grab stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:48:09.

Uchwała Nr XXX/228/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:16:07.

Uchwała Nr XXX/229/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2017.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:19:45.

Uchwała Nr XXX/230/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:23:02.

Uchwała Nr XXX/231/2018 z dnia 14.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:26:13.

Uchwała Nr XXX/232/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:26:30.

Uchwała Nr XXX/233/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:29:04.

Uchwała Nr XXX/234/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:31:38.

Uchwała Nr XXX/235/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizacje zadania publicznego w 2018 roku.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:36:00.

Uchwała Nr XXX/236/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:39:19.

Uchwała Nr XXX/237/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w WFOŚiGW.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:41:16.

Uchwała Nr XXX/238/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:46:29.

Uchwała Nr XXX/239/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:51:14.

Uchwała Nr XXX/240/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:59:59.

Uchwała Nr XXX/241/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2017 rok.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:23:55.

Uchwała Nr XXX/242/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krempna.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:27:52.

Uchwała Nr XXXI/243/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2018 rok.

Załaczniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:33:24 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:41:47.

Uchwała Nr XXXI/244/2018 z dnia 02.07.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:35:18 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXI/245/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:43:21 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXI/246/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krempna odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:45:26 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXI/247/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Świątkowa Wielka, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:48:14 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/248/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2018 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:12:46 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/249/2018 z dnia 29.08.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

Objaśnienie

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:19:27 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/250/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krempna i jej jednostkom organizacyjnym ...

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:25:37 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/251/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:31:21 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/252/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie: trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Krempna, trybu kontroli .

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 12:33:47 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/253/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myscowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:18:23 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/254/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. ,, Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. "

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:21:07 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/255/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:24:35 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/256/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krempna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:26:58 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/257/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Świątkowa Mała, stanowiącej włsność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:28:45 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/258/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Grab, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:31:42 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXII/259/2018 z dnia 29.08.2018 r.

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:34:12 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXIII/260/2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:49:10 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXIII/261/2018 z dnia 26.09.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

Objaśnienie

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:51:52 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXIII/262/2018 z dnia 26.09.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w WFOŚiGW

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 13:54:37 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXIV/263/2018 z dnia 12.10.2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 14:10:58 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXIV/264/2018 z dnia 12.10.2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formach wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 14:13:46 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXIV/265/2018 z dnia 12.10.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 14:18:16 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXIV/266/2018 z dnia 12.10.2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 14:25:13 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXIV/267/2018 z dnia 12.10.2018 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania niektórych odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 14:31:18 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXIV/268/2018 z dnia 12.10.2018 r.

w sprawie: przyjęcia ,, Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krempna na lata 2018 - 2022."

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krempna na lata 2018 - 2022

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-11-19 14:53:52 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-12-31 13:21:02 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 21.11.2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-12-31 13:33:31 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Gminy Krempna z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:53:37 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:54:37 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:55:28 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:56:30 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały XV/120/2016 Rady Gminy Krempna z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 07:56:55 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:00:34 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:01:02 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 10.12.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:01:53 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:03:14 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:03:38 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:04:59 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:05:21 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:05:38 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/16/2018 z dnia 10.12.2018 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Regulaminowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:05:55 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/17/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych oraz Ochrony Środowiska.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:06:07 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/18/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:06:23 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr II/19/2018 z dnia 10.12.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-01-02 08:08:09 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2019 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 08:10:40 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2019 - 2025.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 08:14:08 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 08:19:54 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 28.12.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 08:24:42 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 08:37:54 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 08:47:12 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 r.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 09:28:24 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr III/27/2018 z dnia 28.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2019 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 09:31:59 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 28.12.2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2019-03-15 09:46:53 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.
Data wprowadzenia: 2019-03-15 09:46:53
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl