> 2018 r.

2018 r.

Uchwała Nr XXIX/212/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:41:27.

Uchwała Nr XXIX/213/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 rok.

Załącznik 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:09.

Uchwała Nr XXIX/214/2018 z dnia 08.03.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:24.

Uchwała Nr XXIX/215/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krempna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:42:51.

Uchwała Nr XXIX/216/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie podziału Gminy Krempna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:43:06.

Uchwała Nr XXIX/217/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla Dyrektora oraz Wicedyrektora Zespołu Szkół w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:43:57.

Uchwała Nr XXIX/218/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:44:29.

Uchwała Nr XXIX/219/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krempna na lata 2018 - 2024

Załącznik 1. - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Krempna na lata 2018 - 2024

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:44:46.

Uchwała Nr XXIX/220/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:03.

Uchwała Nr XXIX/221/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:21.

Uchwała Nr XXIX/222/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2018 r.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:45:41.

Uchwała Nr XXIX/223/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna uchwalonego Uchwałą Nr III/16/2002 Rady Gminy Krempna z dnia 30 grudnia 2002 r.

Rysunek do uwarunkowań

Studium Krempna rysunek jednolity

Studium Krempna tekst jednolity

Uwarunkowania Zmiany Studium

Uzasadnienie zmiana Studium Gmina Krempna

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:46:11.

Uchwała Nr XXIX/224/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania dezdomności zwierząt na terenie gminy na 2018 r.

Załącznik - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmniy Krempna na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:46:50.

Uchwała Nr XXIX/225/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/140/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:47:09.

Uchwała Nr XXIX/226/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały XV/120/2016 Rady Gminy Krempna z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości

Załącznik Nr 2. - Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:47:49.

Uchwała Nr XXIX/227/2018 z dnia 08.03.2018 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w miejscowości Grab stanowiącej własność gminy, na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-03 08:48:09.

Uchwała Nr XXX/228/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:16:07.

Uchwała Nr XXX/229/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2017.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:19:45.

Uchwała Nr XXX/230/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2018 r.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:23:02.

Uchwała Nr XXX/231/2018 z dnia 14.06.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:26:13.

Uchwała Nr XXX/232/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:26:30.

Uchwała Nr XXX/233/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:29:04.

Uchwała Nr XXX/234/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:31:38.

Uchwała Nr XXX/235/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizacje zadania publicznego w 2018 roku.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:36:00.

Uchwała Nr XXX/236/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie: udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:39:19.

Uchwała Nr XXX/237/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w WFOŚiGW.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:41:16.

Uchwała Nr XXX/238/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:46:29.

Uchwała Nr XXX/239/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki inwestycyjnej długoterminowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:51:14.

Uchwała Nr XXX/240/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego oraz doradcy zawodowego zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 08:59:59.

Uchwała Nr XXX/241/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2017 rok.

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:23:55.

Uchwała Nr XXX/242/2018 z dnia 14.06.2018 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krempna.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:27:52.

Uchwała Nr XXXI/243/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2018 rok.

Załaczniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:33:24 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:41:47.

Uchwała Nr XXXI/244/2018 z dnia 02.07.2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2018 - 2028.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:35:18 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXI/245/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:43:21 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXI/246/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krempna odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:45:26 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.

Uchwała Nr XXXI/247/2018 z dnia 02.07.2018 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Świątkowa Wielka, stanowiącej własność gminy.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:48:14 | Data modyfikacji: 2018-07-17 09:40:42.
Data wprowadzenia: 2018-07-17 09:48:14
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl