> 2010 r.

2010 r.

Uchwała Budżetowa na 2010 rok Nr XXVIII/179/2010 z dnia 25.01.2010 r.

Uchwała Budżetowa na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:19:02.
Uchwała Nr XXVIII/180/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-16 10:55:25.
Uchwała Nr XXVIII/181/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie Gminnego Probramu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-16 11:00:30.
Uchwała Nr XXVIII/182/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-16 11:04:57.
Uchwała Nr XXVIII/183/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-16 11:13:58.
Uchwała Nr XXVIII/184/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-16 11:21:33.
Uchwała Nr XXVIII/185/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-16 11:27:39.
Uchwała Nr XXVIII/186/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie odrzucenia wniosku Rady Sołeckiej o realizację wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu Sołeckiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-16 11:31:51.
Uchwała Nr XXVIII/187/2010 z dnia 25.01.2010 r.

w sprawie rozpoczęcia prac nad ustaleniem herbu Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-03-16 11:37:09.
Uchwała Nr XXIX/188/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu rocznego za 2009 rok i rachunek strat i zysków SPGOZ w Krempnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 10:18:58.
Uchwała Nr XXIX/189/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 10:26:27.
Uchwała Nr XXIX/190/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 10:31:29.
Uchwała Nr XXIX/191/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Krempna na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 10:36:59.
Uchwała Nr XXIX/192/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 10:42:36 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXIX/193/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 10:48:25 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXIX/194/2010 z dnia 29.03.2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiesławy Salwa

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 10:53:50 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.

Uchwała Nr XXIX/195/2010 z dnia 29.03.2010r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krempna

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 12:26:26 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXX/196/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2009 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 12:33:33 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXX/197/2010 z dnia 30.04.2010 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krempna Nr XXIX/190/2010 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 12:37:48 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXX/198/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 12:41:56 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXX/199/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki pomostowej długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 12:50:06 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXX/200/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, stanowiących własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 12:54:46 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXX/201/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli...

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 12:58:27 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXX/202/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Krosno praw i obowiązków Gminy Krempna w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 13:02:28 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXX/203/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 13:07:33 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXX/204/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 13:12:10 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXX/205/2010 z dnia 30.04.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-06-01 13:15:30 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXI/206/2010 z dnia 05.07.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-03 13:59:34 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXI/207/2010 z dnia 05.07.2010 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/198/2010 Rady Gminy Krempna z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2010 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-03 14:05:54 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXI/208/2010 z dnia 05.07.2010 r.

w sprawie zmian wieloletniego programu inwestycyjnego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-03 14:12:25 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.

Uchwała Nr XXXI/209/2010 z dnia 05.07.2010 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-03 14:17:09 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXI/210/2010 z dnia 05.07.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości w Gminie Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-03 14:22:14 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXI/211/2010 z dnia 05.07.2010 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej, stanowiącej własność gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-03 14:27:59 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXII/212/2010 z dnia 03.08.2010 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację wspólnie z Województwem Podkarpackim projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 12:29:13 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXII/213/2010 z dnia 03.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-08-27 12:35:03 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXIII/214/2010 z dnia 24.08.2010 r.

w sprawie zaopiniowania zadania pn."Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-04 14:33:34 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXIII/215/2010 z dnia 24.08.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-04 14:49:22 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXIV/216/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie wyznaczenia miejsca poboru żwiru w ramach powszechnego korzystania z wód

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-25 11:01:52 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXIV/217/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2010

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-25 11:04:51 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXIV/218/2010 z dnia 20.09.2010 r.

w sprawie zmiany nieruchomości stanowiącej własność gminy na nieruchomość stanowiącą własność Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-10-25 11:09:01 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXV/219/2010 z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-20 08:26:58 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXV/220/2010 z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-20 08:31:30 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXV/221/2010 z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Krempna oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I pół.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-20 08:35:28 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXV/222/2010 z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-20 08:44:05 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXV/223/2010 z dnia 29.10.2010 r.

w sprawie zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010, związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu "PSeAP" - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-20 08:48:34 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr XXXV/224/2010 z dnia 29.10.2010 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krempna nr XXIX/190/2010 z dnia 29.03.2010 r. oraz uchwałę Nr XXX/197/2010 z dnia 30.04.2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jasielskiego

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2010-12-20 08:56:16 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr I/1/2010 z dnia 02.12.2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 13:54:27 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr I/2/2010 z dnia 02.12.2010 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 13:56:46 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr II/3/2010 z dnia 03.12.2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:05:37 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr II/4/2010 z dnia 03.12.2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Regulaminowej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:08:12 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr II/5/2010 z dnia 03.12.2010 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Ochrony Środowiska

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:22:12 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr II/6/2010 z dnia 03.12.2010 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:27:05 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr II/7/2010 z dnia 03.12.2010 r.

w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:30:38 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr II/8/2010 z dnia 03.12.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:34:23 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr II/9/2010 z dnia 03.12.2010 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 wody 1 m3 ścieków na 2011 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-10 14:39:35 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr III/10/2010 z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-28 08:54:26 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach oświatowych

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-28 09:00:10 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr III/12/2010 z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat za zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Krempna

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-28 09:08:22 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr III/13/2010 z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do 1 tony stałych odpadów komunalnych odstawianych na wysypisko śmieci w 2011 r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-28 09:49:41 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr III/14/2010 z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kotań

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-28 10:13:02 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Uchwała Nr III/15/2010 z dnia 29.12.2010 r.

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa,Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych i Ochrony Środowiska

 

Opublikowane przez: Magdalena Mroczka | Data wprowadzenia: 2011-01-28 10:17:19 | Data modyfikacji: 2010-06-01 10:43:13.
Data wprowadzenia: 2011-01-28 10:17:19
Opublikowane przez: Magdalena Mroczka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl