> 2017 r.

2017 r.

Uchwała Nr XX/145/2017 z dnia 17.02.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załącznik 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-20 07:38:59.

Uchwała Nr XX/146/2017 z dnia 17.02.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2017 - 2027.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-20 07:39:40.

Uchwała Nr XX/147/2017 z dnia 17.02.2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-20 07:39:54.

Uchwała Nr XX/148/2017 z dnia 17.02.2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-20 07:40:13.

Uchwała Nr XX/149/2017 z dnia 17.02.2017 r.

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krempna na 2017 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-20 07:40:47.

Uchwała Nr XX/150/2017 z dnia 17.02.2017 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2019.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2019.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-20 07:41:03.

Uchwała Nr XX/151/2017 z dnia 17.02.2017 r.

w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2019.

Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na lata 2017 - 2019.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-20 07:41:25.

Uchwała Nr XX/152/2017 z dnia 17.02.2017 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-20 07:41:44.

Uchwała Nr XX/153/2017 z dnia 17.02.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn. ,, Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-02-20 07:42:02.

Uchwała Nr XXI/154/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 10:48:30.

Uchwała Nr XXI/155/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, za 2016 rok. Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krempnej.

ałącznik Nr 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 11:03:47.

Uchwała Nr XXI/156/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Krempnej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 11:07:37.

Uchwała Nr XXI/157/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 11:21:24.

Uchwała Nr XXI/158/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie przyjęcia ,, Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krempna na lata 2017 - 2032.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 11:25:02.

Uchwała Nr XXI/159/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załącznik 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 11:26:20.

Uchwała Nr XXI/160/2017 z dnia 29.03.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2017 - 2027.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:07:11.

Uchwała Nr XXI/161/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie funduszu sołeckiego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:15:06.

Uchwała Nr XXI/162/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:17:19 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXI/163/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krempna oraz dokumentów niezbędny

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:17:32 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXI/164/2017 z dnia 29.03.2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krempna, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z liczbą punktów

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-04-20 12:17:48 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/165/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Infrastruktury Społecznej oraz Regulaminowej.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 09:49:11 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/166/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2016 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 09:52:35 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/167/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krempna za rok budżetowy 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 09:54:55 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/168/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krempna na lata 2017 - 2023.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 10:07:47 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/169/2017 z dnia 28.06.2017 r.

zmieniająca uchwałę własną nr XXIII/178/2013 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy zatrudnionych w szkołach i przedszkolach

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 10:16:43 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/170/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy nieruchomości w miejscowości Grab, będącej własnością osoby fizycznej.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 10:34:41 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/171/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie przejęcia na własność gminy nieruchomości Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Krempna położonej w miejscowości Krempna.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 10:42:36 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/172/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Krempnej za 2016 r.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 10:48:26 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/173/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej za 2016 rok

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 10:52:57 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/174/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:02:56 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/175/2017 z dnia 28.06.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2017 - 2027.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:08:42 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/176/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:16:40 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/177/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2017 rok.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:20:09 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/178/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2017 roku.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:28:42 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/179/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/107/2016 Rady Gminy Krempna z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie przejęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krempna.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:35:12 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXII/180/2017 z dnia 28.06.2017 r.

w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-07-20 11:41:50 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXIII/181/2017 z dnia 27.07.2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2017 rok.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:33:41 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXIII/182/2017 z dnia 27.07.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2017 - 2027.

Załącznik 1.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-01 09:35:53 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXIV/183/2017 z dnia 31.08.2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Krempna na 2017 rok.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:14:02 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXIV/184/2017 z dnia 31.08.2017 r.

zmieniajaca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2017 - 2027.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:17:22 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXIV/185/2017 z dnia 31.08.2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:22:41 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXIV/186/2017 z dnia 31.08.2017 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-09-25 11:24:48 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXV/187/2017 z dnia 14.09.2017 r.

w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu ,, Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-02 11:53:40 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXV/188/2017 z dnia 14.09.2017 r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-02 12:06:35 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXV/189/2017 z dnia 14.09.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załącznik 1

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-02 12:10:26 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXV/190/2017 z dnia 14.09.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krempna na lata 2017 - 2027

Załączniki

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2017-11-02 13:17:21 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXVI/191/2017 z dnia 24.11.2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Krempna na 2017 r.

Załączniki 1,2.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-01-18 08:46:42 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXVI/192/2017 z dnia 24.11.2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krempna na lata 2017 - 2027.

Załącznik

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-01-18 09:57:39 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXVI/193/2017 z dnia 24.11.2017 r.

w sprawie uchwalenia ,, Programu współpracy Gminy Krempna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ".

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-01-18 10:00:06 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.

Uchwała Nr XXVI/194/2017 z dnia 24.11.2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Krempnej w ośmioletnią szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Krempnej

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-01-18 10:04:58 | Data modyfikacji: 2017-04-27 11:25:47.
Data wprowadzenia: 2018-01-18 10:04:58
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl