Biuletyn Informacji Publicznej  Urząd Gminy Krempna  krempna.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Nabory/konkursy na stanowiska
Organy
Rada Gminy
° Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Krempna
° Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Krempna
° Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Krempna - archiwalne
° Interpelacje radnych
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018 - 2023
Komisje Rady
Sołectwa
Wójt
Sekretarz
Skarbnik
Prawo lokalne
Statut Gminy
Protokoły
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie Gminy
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia
Strategia Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego ,,Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Inne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Przetargi
Plany postępowań o udzielenie zamówień
Platforma Zamówień Publicznych - Zamówienia Publiczne powyżej 130 000 zł.
Zamówienia publiczne do 130 000 zł.
Zamówienia publiczne
Wybory i Referenda
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny 2021
Oświadczenia
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Ogłoszenie o naborze wniosków - Opieka wytchnieniowa
Informacje nieudostępnione
Petycje
Rejestry/Ewidencje
Ochrona danych osobowych
Dostępność cyfrowa
Preferencyjna sprzedaż węgla
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rada Gminy strona główna 

Rada Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

       Na mocy przepisu art. 20 ust. 1 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
       Wprowadzając powyższy przepis w życie, Rada Gminy Krempna wprowadziła zmiany
w obowiązującym Statucie Gminy Krempna, określając m. in. że: jawność działania organów jest realizowana również poprzez transmisje na żywo z obrad sesji Rady Gminy oraz utrwalane przy pomocy rejestratorów obrazu i dźwięku tych obrad. Nagrania
są umieszczane w BIP i na stronie internetowej Gminy, a informacja w tym zakresie zamieszczana na tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy.
      Z powyższych względów zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia obrad Rady Gminy Krempna na stronie: www.krempna.pl w zakładce „Sesja Rady Gminy Krempna Transmisja na żywo” oraz na stronie BIP w zakładce „Rada Gminy”.
Terminy obrad Sesji Rady są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.
Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w sesji Rady Gminy w charakterze publiczności, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie internetowej Urzędu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. dla osób uczestniczących w sesji rady gminy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krempna, Urząd Gminy Krempna, 38 – 232 Krempna 85
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krempna jest adw. Piotr Pietruś.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krempna pod adresem e-mail: ugkrempna@wp.pl lub pietrus.adwokat@gmail.com
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. Poz. 994 ze zm.) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej
i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1330) i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krempna.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
- w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu. Ponadto informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2018-11-29 13:38:25 Informację zaktualizowano 2018-11-30 10:49:25, wprowadzający: Justyna Dziuń

Zobacz:
 Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Krempna .  Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Krempna .  Transmisja obrad Sesji Rady Gminy Krempna - archiwalne .  Interpelacje radnych . 
wersja do druku