> 2018 r.

2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.03.2018 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Krempna poprzez budowę oczyszczalni ścieków - etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody.

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Załącznik Nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Wykaz robót

Załącznik Nr 7 Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 Przedmiary robót I część- XXV części

Załącznik Nr 9 Dokumentacja techniczna

Załącznik Nr 10 STWIOR (I częśc-III część)

informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-03-16 13:58:00.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO -uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego

Zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zał. Nr 4 Projekt Umowy

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-17 12:18:27.

Ogłoszenie o konkursie z dnia 25.04.2018 r.

O konkursie wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego na terenie Gminy Krempna w 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji projektu

Wniosek o przyznanie dotacji.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:50:53.

Zapytanie ofertowe z dnia 02.05.2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Przedmiar robót

Zał. Nr 4 Przedmiar robót

Zał. Nr 5 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-05-02 11:26:06.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.05.2018 r.

Remont drogi gminnej Nr 13451R Świątkowa Wielka - Świątkowa Mała w km. 0+620+0+800

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-05-18 13:44:50.

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy z dnia 25.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego z ładowaczem czołowym wraz z wozem asenizacyjnym i przyczepą rolniczą.

SIWZ

Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 1 a Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Zobowiązanie

Załącznik Nr 5 Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 Wykaz dostaw

Załącznik Nr 7 Projekt Umowy

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-05-25 13:53:23.

Zapytanie ofertowe z dnia 19.06.2018 r.

Remont drogi gminnej Nr 13452R Kotań - Kiczera w km. 0+200+0+380

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar Robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-06-19 13:22:17.

Zapytanie ofertowe z dnia 03.07.2018 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 125.291 zł na finansowanie zadania pn. ,, Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II oraz przebudowę stacji uzdat

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-03 13:01:28.

Zapytanie ofertowe z dnia 04.07.2018 r.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 109.261 zł na finansowanie zadania pn. ,, Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy należących do Związku Gmin Dorzecz Wisłoki - Zakres II "

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-04 14:25:31.

Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego z dnia 31.07.2018 r.

I przetarg nieograniczony - na sprzedaż samochodu pożarniczego Marki FS Lublin ŻUK A11.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-07-31 12:50:56.

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego z dnia 10.08.2018 r.

II przetarg nieograniczony - na sprzedaż samochodu pożarniczego Marki FS Lublin ŻUK A11.

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Katarzyna Maciejczyk | Data wprowadzenia: 2018-08-10 15:14:02.

Zapytanie ofertowe z dnia 21.08.2018 r.

Remont drogi Polany dz.nr ewid.168/2,66 w km 0+000-0+085 i 0+090-0+210

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Przedmiar robót

Zał. Nr 3 Projekt Umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-08-21 12:11:28.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2018 r.

dotyczące dostawy pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2018/2019.

Zał. Nr 1 Formularz cenowo-ofertowy

Zał. Nr 2 Wzór Umowy

Zał. Nr 3 Wykaz wykonanych dostaw

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-10-17 13:43:35 | Data modyfikacji: 2018-10-17 13:48:50.

Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Krempna oraz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krempna.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 2 Formularz ofertowy

Zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zał. Nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 5 Oświadczenie składane przez podmiot udostępniający zasoby na podstawie art. 22 a Ustawy Pzp

Zał. Nr 6 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia

Zał. Nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 8 Projekt Umowy

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:51:43 | Data modyfikacji: 2018-10-17 13:48:50.
Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:51:43
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl