> 2018 r.

2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.03.2018 r. - Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Krempna poprzez budowę oczyszczalni ścieków - etap II oraz przebudowę stacji uzdatniania wody.

SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 4 Oświadczenie dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Załącznik Nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Wykaz robót

Załącznik Nr 7 Projekt Umowy

Załącznik Nr 8 Przedmiary robót I część- XXV części

Załącznik Nr 9 Dokumentacja techniczna

Załącznik Nr 10 STWIOR (I częśc-III część)

informacja z otwarcia ofert.

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-03-16 13:58:00.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO -uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Krempna poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody.

Zał. Nr 1 Formularz Cenowo-Ofertowy

Zał. Nr 2 do Zapytania Ofertowego

Zał. Nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zał. Nr 4 Projekt Umowy

 

Opublikowane przez: Justyna Dziuń | Data wprowadzenia: 2018-04-17 12:18:27.
Data wprowadzenia: 2018-04-17 12:18:27
Opublikowane przez: Justyna Dziuń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Krempna 85
38-232
Wójt Gminy
Kazimierz Miśkowicz
Kontakt:
Tel: (+48 13) 441-40-45
Fax: (+48 13) 441-40-45
e-mail: ugkrempna@wp.pl